LearnWay - Regulamin

Regulamin korzystania z Samorządowej Platformy Praktyczno-Edukacyjnej

 

REGULAMIN WARUNKÓW ZAMAWIANIA, PŁATNOŚCI ORAZ DOSTARCZANIA USŁUG I MATERIAŁÓW SZKOLENOWYCH W RAMACH

SAMORZĄDOWEJ PLATFORMY PRAKTYCZNO – EDUKACYJNEJ e-JST.pl

 

1. Zarządzający, Organizator i Portal.

1.1. Zarządzającym i organizatorem szkoleń jest firma Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Spacerowa 7, 95-035 Ozorków, zwana dalej zamiennie Zarządzającym.

1.2. Nazwa portalu jest nazwą handlową produktu informatycznego i jako taką należy ją traktować a w dalszej części regulaminu będzie zwana „Portalem”.

1.3. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz ich jednostek organizacyjnych, zwanych dalej „użytkownikami”.

1.4. Kontrahentami Portalu są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego i Zarządzający nie dopuszcza możliwości sprzedaży dostępu do Portalu dla indywidualnych osób fizycznych.

 

2. Postanowienie ogólne.

2.1. Regulamin określa warunki i zasady zamawiania, płatności i dostarczania materiałów szkoleniowych w tym m.in.: webinariów, kursów, prezentacji, filmów szkoleniowych, wyłącznie dla zalogowanych użytkowników platformy, zwane dalej „Materiałami szkoleniowymi” realizowanymi i dostarczanymi przez Zarządzającego.

2.2. Każdy użytkownik portalu jest postrzegany jako uprawniony reprezentant swojej jednostki organizacyjnej, w której świadczy stosunek pracy, i którą wskazał w trakcie procesu rejestracji na Portalu jako miejsce pracy.

2.3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności względem pracodawcy Użytkownika za decyzje zakupowe Użytkownika w zakresie oferowanych przez Portal materiałów szkoleniowych.

2.4. Użytkownik w trakcie rejestracji na Platformę, a najpóźniej w chwili składania przez siebie, na Portalu, pierwszego zamówienia na jakikolwiek płatny materiał szkoleniowy jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.

2.5. Zarejestrowanie się na Portalu lub zapisanie się na jakikolwiek płatny materiał szkoleniowy przez Użytkownika jest traktowane jako zapoznanie się z Regulaminem i potwierdza, że Użytkownik akceptuje go w obowiązującej formie.

2.6. Zamawiającym w imieniu Użytkownika – jest jednostka samorządu terytorialnego, w której Użytkownik jest zatrudniony.

2.7. Uczestnikiem szkoleń i odbiorcą materiałów szkoleniowych mogą być wyłącznie osoby będące użytkownikami Portalu.

2.8. Zarządzający nie odpowiada za poziom nabytej przez Użytkownika wiedzy, jak również za skutki i/lub efekty wykorzystania wszelkich informacji dostarczonych przez Zarządzającego w materiałach szkoleniowych.

2.9. Wszelka odpowiedzialność Zarządzającego z tytułu niedochowania postanowień regulaminu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji spornego materiału szkoleniowego. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Uczestnika lub Zamawiającego ani poniesione przez nich ewentualne straty.

 

3. Organizacja szkolenia.

3.1. Szkolenia na portalu odbywają się w formie online jednak szkolenia indywidualne dla jednostek mogą przyjmować formę tak online jak i formę szkolenia tradycyjnego w lokalizacji Zamawiającego.

3.2. Zarządzający  gwarantuje, że z każdego oferowanego szkolenia online (webinarium) może korzystać nie mniej niż 500 osób jednocześnie.

3.3. Zwyczajowo o dostępności miejsca na szkolenie decyduje kolejność zapisów.

3.4. W przypadku wyczerpania tego limitu Zarządzający zapewni drugi dodatkowy termin szkolenia lub zwiększy indywidualnie pulę możliwych uczestników w zależności od tego co będzie możliwe technicznie.

3.5. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania opłaty za wszystkich uczestników korzystających z danego materiału szkoleniowego.

3.6. W przypadku szkoleń indywidualnych online dla danej jednostki lub szkoleń tradycyjnych Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania odpowiednio sali oraz sprzętu niezbędnego do realizacji programu szkolenia i zapewnić odpowiednie na dany moment warunki sanitarne i epidemiologiczne.

3.7. O zapisie na dany materiał szkoleniowy decyduje samodzielnie użytkownik i samodzielnie może również z tego szkolenia zrezygnować najpóźniej w dniu szkolenia przed jego planowanym rozpoczęciem co gwarantuje nieobciążenie Zamawiającego kosztami takiego materiału szkoleniowego za rezygnującego użytkownika.

3.8. W przypadku kiedy materiał szkoleniowy jest dostępny w swej treści od zaraz po zapisaniu się na niego możliwość odstąpienia od zawarcia transakcji zakupu nie przysługuje chyba, że materiał szkoleniowy nie jest zgodny z opisem w agendzie, na podstawie której został wybrany. W takiej sytuacji należy złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Zarządzającego.

3.9. W przypadku braku rezygnacji użytkownika ze szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia i jednoczesny brak zalogowania się Użytkownika do portalu w trakcie szkolenia Zarządzający nie zwraca zapłaty za szkolenie ale udostępnia zapis wideo szkolenia do jednorazowego indywidualnego zapoznania się z materiałem szkoleniowym przez Użytkownika.

3.10. Jeśli użytkownik rozpoczął szkolenie ale nie uczestniczył w szkoleniu przez cały czas jego trwania nie z winy Zarządzającego, opłata za materiał szkoleniowy przysługuje Zarządzającemu tak jakby Użytkownik uczestniczył w całym szkoleniu.

3.11. Zarządzający, na prośbę Użytkownika, który nie mógł uczestniczyć w szkoleniu z dowolnych innych przyczyn leżących po stronie Użytkownika, może udostępnić takiemu Użytkownikowi materiał wideo z takiego szkolenia do jednorazowego indywidualnego zapoznania się.

3.12. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia.

3.13. Punkty 3.9, 3.11, 3.12 przysługują wyłącznie użytkownikom portalu, których GMINA wykupiła abonament roczny i jest on aktualny w dniu realizacji szkolenia.

 

4. Reklamacje

4.1. Zarządzający rozpatruje reklamacje zgłoszone wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, otrzymane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty dostarczenia materiału szkoleniowego.

4.2. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4.3. Decyzja Zarządzającego w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

5. Opłaty.

5.1. Wysokość opłaty za wybrany przez Użytkownika materiał szkoleniowy, jest zawsze jasno i czytelnie określona w kafelku opisującym dany rodzaj materiały szkoleniowego. Ponadto po wyborze opcji „kupuję” Użytkownik jest pytany czy akceptuje cenę materiału szkoleniowego. Jeśli Użytkownik odpowiedział twierdząco na powyższe, transakcje uznaje się za dokonaną, a Użytkownik w imieniu Zamawiającego potwierdza obowiązek zapłaty za udostępniony materiał szkoleniowy.

5.1. Wszelkie opłaty za wykorzystane przez użytkownika materiały szkoleniowe są fakturowane w ciągu 7 dni od ich dostarczenia Użytkownikowi, z tą różnicą, że szkolenia online są fakturowane dopiero po ich zakończeniu.

5.2. Cena szkolenia obejmuje udział uczestnika w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia jeśli takowy był wskazywany w agendzie szkolenia.

5.3. Cena szkolenia online obejmuje również gwarancję jednorazowego dostępu do zapisu wideo szkolenia w przypadku kiedy użytkownik nie mógł uczestniczyć w szkoleniu lub jego części z dowolnej innej przyczyny nie leżącej po stronie Zarządzającego. Warunkiem realizacji tego uprawnienia jest fakt, że użytkownik faktycznie nie był zalogowany na szkoleniu przez co najmniej ¾ czasu trwania szkolenia.

 

6. Udostępnianie materiałów szkoleniowych

6.1. Warunkiem korzystania z udostępnianych przez Zarządzającego materiałów szkoleniowych jest rejestracja Użytkownika na Portalu.

6.2. Z dostarczonych przez Zarządzającego materiałów szkoleniowych można korzystać wyłącznie na portalu chyba, że dostarczony materiał ma załączoną opcję „POBIERZ” co będzie jednoznaczne z możliwością przeniesienia go na dowolny inny nośnik danych u Użytkownika.

 

7. Prawa autorskie.

7.1. Uczestnik oraz Zamawiający przyjmują do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów szkoleniowych oraz ich charakteru i metodyki udostępniania, dostępu do Platformy, a także do know-how związanego z Platformą przysługują Zarządzającemu.

7.2. Uczestnik oraz Zamawiający zobowiązani są do niewykorzystywania w żaden inny sposób, niż na własne potrzeby edukacyjne dostarczonych mu dowolnych materiałów szkoleniowych niezależnie czy są to materiały płatne czy bezpłatne.

7.3.Uczestnik ani Zamawiający nie ma prawa wykonywania kopii materiałów szkoleniowych jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania komukolwiek w jakiejkolwiek wersji w tym elektronicznej.

7.4. Udostępnienie własnego loginu i hasła Użytkownika do Platformy dowolnej innej osobie jest równoznaczne z naruszeniem licencji do programu jakim jest Platforma i będzie rodzić konsekwencje prawne, a w szczególności naruszenie praw autorskich dostępu do platformy. Otwiera to prawo Zarządzającego do roszczeń z tego tytułu wobec Użytkownika, w wartościach proporcjonalnych do strat jakie poniósł Zarządzający w okresie kiedy takie nielegalne udostępnienie miało miejsce. Nie wyklucza to roszczeń osób trzecich (trenerów, publicystów), których prawa autorskie do materiałów szkoleniowych zostały bezprawnie naruszone.

7.5. Obowiązuje zakaz nagrywania oraz stosowania jakiegokolwiek innego sposobu umożliwiającego utrwalanie szkoleń audio lub wideo do późniejszego ich wykorzystania poza Portalem.

 

8. Odpowiedzialność Zarządzającego

8.1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych usług i/lub materiałów.

 

9. Regulamin i Polityka Bezpieczeństwa.

9.1. Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z dobrowolną akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Bezpieczeństwa, które są konieczne do poprawnej realizacji dostarczanej usługi.

9.2. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji na Portalu lub wykreślenia Użytkownika uprzednio zarejestrowanego, gdy poweźmie informacje, że rejestracja lub dalsze użytkowanie portalu przez Użytkownika mogłoby naruszyć interes samego Użytkownika, Zarządzającego lub innych osób trzecich. Odmowa i wykreślenie takie może nastąpić bez podania żadnej przyczyny czy uzasadnienia.

9.3. Użytkownik może w szczególności zostać wykreślony z Portalu jeśli okaże się, że korzysta z materiałów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub narusza prawa autorskie Zarządzającego lub osób, które na zlecenie Zarządzającego materiał szkoleniowy dostarczyły. Nie wyklucza to innych działań prawnych i roszczeń poszkodowanych w tym zakresie stron wobec Użytkownika.

9.4. Zarządzający ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz jednoczesny obowiązek poinformowania wszystkich uczestników w wiadomości mailowej lub indywidualnym komunikatem na portalu o takiej zmianie.

9.5. Użytkownicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

9.6. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na Portalu.

9.7. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się z postanowieniami nowego regulaminu. Wówczas jest zobowiązany do zgłoszenia mailowo, wiadomością na Portalu lub korespondencją tradycyjną decyzji z prośbą o jego wyrejestrowanie z portalu.

9.8. Jeśli w terminie 30 dni od opublikowania i poinformowania Użytkownika przez Zarządzającego o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie zgłosi żadnych zastrzeżeń i uwag oraz korzysta nadal z usług Portalu uznaje się, że akceptuje Regulamin.

 

Polityka bezpieczeństwa

Jeśli chcesz zostać użytkownikiem Platformy e-JST.pl koniecznie prosimy zapoznaj się z Polityką bezpieczeństwa i klauzulami RODO.

 

Informacja dotycząca Państwa danych osobowych zbieranych w trakcie korzystania z Samorządowego Portalu Praktyczno-Edukacyjnego e-JST.pl oraz dotycząca wykorzystywania plików cookie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Usługi Informatyczne Sp. z o.o. ul. Spacerowa 7, 95-035 Ozorków. NIP 7322178210, REGON 363933101, KRS 0000607275 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy – 780.000,00 zł wniesiony w całości.

 • Celem przetwarzania jest realizacja usługi zleconej przez Panią/Pana w ramach wypełnionego formularza rejestracyjnego na niniejszej stronie, a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Wypełniając i wysyłając do nas formularz rejestracyjny wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych w zakresie koniecznym do zrealizowania zgłoszonej w tym formularzu usługi, jak również w celu możliwości kontaktu.
 • W związku z wykorzystywaniem przez naszą platformę usług szkolenia online na bazie rozwiązań firm GROMAR Sp. z o.o. oraz ClickMeeting Sp.z o.o. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest nie tylko Administrator danych, bowiem dane te będą udostępniane innym podmiotom w związku z używaniem do realizacji usług w postaci szkoleń online i webinarów zgodnie z regulaminami i politykami bezpieczeństwa wymienionych powyżej firm. Ponadto może wystąpić konieczność udostępnienia Pani/Pana danych instytucjom upoważnionym do kontroli, certyfikacji czy nadzoru zgodnie z przepisami prawa lub zawartymi umowami z tymi instytucjami.
 • Z uwagi na charakter Samorządowego Portalu Praktyczno-Edukacyjnego e-JST.pl zbieramy wyłącznie dane osobowe jakie są nam minimalnie niezbędne aby poprawnie i efektywnie świadczyć usługi na rzecz naszych klientów, a w szczególności: imię i nazwisko, adres mailowy, miejsce zatrudnienia. W związku z faktem, że do poprawnego i skutecznego świadczenia usługi nie są nam potrzebne żadne inne dana (zwłaszcza dane prywatne) przyjmujemy że adres mailowy jaki Pani/Pan podajecie jest wyłącznie adresem służbowym organizacji, którą reprezentujecie zawodowo.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby realizacji usługi na czas jej realizacji lecz nie dłużej niż do 1 roku, a w sytuacji toczącego się postępowania sądowego do czasu jego zakończenia. Natomiast w dalszej kolejności w celach archiwalnych i potwierdzających jakość wykonanej usługi na okres maksymalnie do 5 lat.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu jest dobrowolne i stanowi równoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie z chwilą wypełnienia i przesłania formularza ze strony e-jst.learnway.eu. Dane są niezbędne tylko to poprawnej i kompletnej realizacji usługi o jaką Państwo poprosiliście w złożonym wraz z tymi danymi formularzu rejestracyjnym.
 • Nie podanie wymaganych danych osobowych spowoduje, że nie zostaną podjęte żadne działania w celu realizacji zgłoszonej usługi.
 • Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy nie wypełniać i nie przesyłać formularza rejestracyjnego i opuścić stronę na której umieszczony jest formularz rejestracyjny.
 • Pani/Pana dane osobowe jak również zapadające w oparciu o te dane decyzje będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym szczególnie w formie profilowania ale wyłącznie w zakresie dopasowania charakteru i jakości usługi zgodnej z Pani/Pana oczekiwaniami i wyłącznie w ramach działania Portalu.
 • Strony www.proinfo.com.pl oraz e-jst.learnway.eu wykorzystują pliki cookie podczas korzystania z tych stron. Za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. W dowolnej chwili mogą Państwo zablokować dostarczanie tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na urządzeniach końcowych oraz odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej w sposób, który zablokuje instalację plików cookie. Wyłączenie obsługi plików cookie może, choć nie musi, utrudnić korzystanie z naszej strony.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że nieprawidłowo przetwarzamy Państwa dane, to można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z Administratorem Danych na adres poczty elektronicznej rodo@proinfo.com.pl. Każde pismo przesłane na ten adres mailowy jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata.

 

Akceptuję poniższe zgody jako niezbędne do realizacji usługi jaką zamawiam poprzez zarejestrowanie się na Samorządowym Portalu Praktyczno-Edukacyjnym. Za wyrażoną dobrowolnie zgodę uznajemy skuteczne dokończenie procesu rejestracji i uzyskanie dostępu do Portalu.

 

 • Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 7, 95-035 Ozorków lub wysyłając emaile na adres: rodo@proinfo.com.pl.

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, zawartych w niniejszym formularzu rejestracyjnym oraz danych o dokonywanych przeze mnie z Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email będzie wykorzystany dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: Usługi Informatyczne PROINFO Sp. z o.o., ul. Spacerowa 7, 95-035 Ozorków lub wysyłając emaile na adres: rodo@proinfo.com.pl.